Javni Pozivi

107SUB-EVOB23 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (107SUB-EVOB23)
Datum objave: 23.06.2023
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil, namenjenih za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa. Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a ali rabljenega vozila na električni pogon, ki vključuje nakup ali dvoletni najem baterije.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup okolju prijaznejših novih ali rabljenih vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepe:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa;
 • nakup rabljenega vozila kategorije M1 in N1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa.

Vozila, ki so predmet naložbe, morajo biti opremljena z akumulatorji za pogon, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji. Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz  dokumentacije javnega poziva.

Rok za prijavo:

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj lahko vloži elektronsko vlogo z vsemi dokazili in prilogami preko portala eUprava, oziroma pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami, in sicer osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.
 

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga.

Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan in ura oddaje vloge na pošto. Za vloge, poslane po navadni pošti se šteje, da so prejete ob 8. uri tistega dne, ko jo Eko sklad dejansko prejme. Če se vloga odda osebno, ali elektronsko, se za dan in uro prejema šteje dan in ura, ko jo Eko sklad dejansko prejme.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 107SUB-EVOOB23" in vse obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in je bila izvedena v času od dne 1. 5. 2023 do dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude Eko sklad smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 69/2023, 103/2023, 121/2023, 22/2024)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10.000.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Dodatne zahteve in pogoji:

 • nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v nakup novega vozila, za katerega je bila prva registracija po proizvodnji opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge.
 • za nakup novega vozila mora postati vlagatelj po prvi registraciji prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.
 • za nakup rabljenega vozila mora biti prva registracija vozila po proizvodnji opravljena veni od držav članic EU po 1. 11. 2020;
 • za nakup rabljenega vozila mora biti registracija vozila s strani vlagatelja opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge, 
 • za nakup rabljenega vozila mora postati vlagatelj po registraciji lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, uporabnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila. 
 • naložba, za katero bo dodeljena finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
 • naložba, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, je bila izvedena v času od dne 1. 5. 2023 do dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS;
 • z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno finančno spodbudo za več ukrepov opredeljenih s tem javnim pozivom;
 • vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti ali zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude (razen, če po prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu postane lastnik vozila);
 • nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/14). Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena tudi, če je bila za nakup vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena;
 • vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

 • 6.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000 EUR (z DDV);
 • 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000 EUR (z DDV) do 65.000 EUR (z DDV);
 • 3.000 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 30.000,00 EUR (z DDV);
 • 2.000 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 30.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV);
 • 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L7e;
 • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L6e;
 • 750 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
 • 300 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.

Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika