Javni Pozivi

26SUB-EVOB14 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (26SUB-EVOB14)
Datum objave: 21.02.2014
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe nakupa okolju prijaznejših električnih vozil, ki vključujejo nova (serijsko proizvedena) električna vozila in nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega za udeležbo v cestnem prometu. Vloga mora biti vložena pred nakupom novega (serijsko proizvedenega) vozila.

Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe predelave vozil za cestni promet, registriranih v Republiki Sloveniji, in sicer za vožnjo po prometnem pasu, ki bodo predelana na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom na elektriko, in za nove naložbe prvega nakupa na ta način predelanega vozila. Vloga mora biti vložena pred predelavo vozila oziroma pred prvim nakupom predelanega vozila.


Predmet nepovratne finančne spodbude so lahko vozila za cestni promet, ki bodo registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej:

  • nova vozila na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
  • vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana v električna, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
  • nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.


Vsaka vloga mora obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, ki so navedena v polnem besedilu javnega poziva.

Odpiranje prijav:

Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-75 vsak delovni dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi besedilo_poz_26sub-evob14.pdf _blank>Polno besedilo javnega poziva

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2014014-pdf _blank>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 14/2014 - Razglasni del, stran 572)

<link http: www.ekosklad.si html razpisi _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2014071-pdf _blank>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 71/2014 - Razglasni del, stran 2211)

Višina sredstev:

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 200.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki je investitor v novo naložbo skladno s tem javnim pozivom ter ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Upravičena fizična oseba (vlagatelj) naložbe ne sme izvajati kot zasebnik. Za predelavo vozila mora biti izstavljen račun tudi za delo, in sicer od pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. Račun mora biti ustrezno zaveden v knjigovodskih oziroma računovodskih evidencah.

 


Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  • 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije M1;
  • 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije N1 in L7e;
  • 3.000 EUR nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1;
  • 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije L6e.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika