Javni Pozivi

31SUB-EVOB15 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (31SUB-EVOB15)
Datum objave: 10.04.2015
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS (26. 2. 2016).
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:

 • nakup novega vozila na električni pogon;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
 • nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,

ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil:

 • nova vozila na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
 • v električno vozilo predelana vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
 • nova priključna hibridna vozila (plug-in) ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz dokumentacije.

Rok za prijavo:

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30
Dokumentacija:

<link file:2476 _blank download>Polno besedilo javnega poziva


<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2015024-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 24/2015 - Razglasni del, stran 673)
<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2015098-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 98/2015 - Razglasni del, stran 2204)
<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016015-pdf _blank external-link-new-window>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 15/2016 - Razglasni del, stran 442)

<link http: www.ekosklad.si fizicne-osebe nameni prikazi actionid="141">Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ:
 • 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije N1 in L7e;
 • 3.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali za novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1;
 • 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije L6e.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu:

 • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):

 • strošek nakupa novega vozila na električni pogon;
 • strošek nakupa novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • strošek nakupa predelanega vozila;
 • stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

 Dodatne zahteve in pogoji:

 • predmet nepovratne finančne pomoči je samo nova naložba,
 • vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne pomoči,
 • vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo,
 • nepovratna finančna pomoč ne more biti dodeljena, če je bila za ukrep že dodeljena pomoč s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14),
 • upravičena  oseba  je  poleg  nepovratne  finančne pomoči po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika