Javni Pozivi

45SUB-EVOB16 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (45SUB-EVOB16)
Datum objave: 18.11.2016
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša vozila za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil in ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, in sicer za:

 • nakup novega vozila na električni pogon;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
 • nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz dokumentacije.

Rok za prijavo:

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladekosklad@ekosklad.si01/ 241 48 2001/ 241 48 60
Dokumentacija:

<link http: uradni-list.si _pdf ra r2016072-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 72/2016 - Razglasni del, stran 2524)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-45sub-evob16-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-elektricna-vozila-ob-196517 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. Rs, št. 18/2017 - Razglasni del, stran 1000)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-45sub-evob16-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-elektricna-vozila-ob-319317 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 56/2017 - Razglasni del, stran 2457)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="103" _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.700.000 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
 • 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e;
 • 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
 • 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu:

 • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):

 • strošek nakupa novega vozila na električni pogon;
 • strošek nakupa novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • strošek nakupa predelanega vozila;
 • stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

Dodatne zahteve in pogoji:

 • predmet nepovratne finančne pomoči je samo nova naložba;
 • vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne pomoči;
 • vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo;
 • Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za ukrep že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14);
 • upravičena  oseba  je  poleg  nepovratne  finančne pomoči po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika