Javni Pozivi

64SUB-EVOB19 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (64SUB-EVOB19)
Datum objave: 17.05.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:

 • nakup novega/testnega vozila na električni pogon;
 • nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:

 • nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1, L7e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
 • nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika. Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz pozivne dokumentacije.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je popolna vloga. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami za posamezen ukrep.

Postopek obravnave vlog

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

<link file:10791 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-64sub-evob19-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-elektricna-vozila-ob-213719 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 32/2019 - Razglasni del, stran 1068)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-64sub-evob19-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-elektricna-vozila-ob-368619 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 80/2019 - Razglasni del, stran 2741)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-64sub-evob19-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-elektricna-vozila-ob-167220 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 21/2020 - Razglasni del, stran 829)

<link https: www.ekosklad.si prebivalstvo pridobite-spodbudo objava javni-poziv-64sub-evob19-nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-elektrina-vozila _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.300.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Dodatne zahteve in pogoji:

 • nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v nakup novega/testnega ali predelanega vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 1. 2018;
 • vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemomom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude;
 • vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogoji, navedeni v pozivni dokumentaciji;
 • z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno finančno spodbudo za več ukrepov opredeljenih s tem javnim pozivom;
 • nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za ukrep že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/14);
 • vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov.


Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • 7.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 4.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
 • 2.000 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
 • 2.000 EUR za nakup novega/testnega priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali za nakup novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
 • 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;
 • 200 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-A.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika