Javni Pozivi

84SUB-EVOB20 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (84SUB-EVOB20)
Datum objave: 11.12.2020
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • nakup testnega vozila kategorije M1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji. Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz  dokumentacije javnega poziva.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oz. dodelitve vseh sredstev.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep. Vloga se odda za že izvedeno naložbo.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 184/2020, 100/2021, 194/2021, 81/2022, 69/2023)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 11.500.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Dodatne zahteve in pogoji:

 • nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v nakup novega/testnega ali predelanega vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020;
 • vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemomom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude;
 • vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogoji, navedeni v pozivni dokumentaciji;
 • naložba, za katero bo dodeljena finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
 • naložba, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, je bila izvedena v času od dne 1. 11. 2020 do dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS;
 • z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno finančno spodbudo za več ukrepov opredeljenih s tem javnim pozivom;
 • vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti ali zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude (razen, če po prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu postane lastnik vozila);
 • nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/14). Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena tudi, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena;
 • vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

 • 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 3.500 EUR za nakup testnega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 3.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
 • 1.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
 • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 • 750 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
 • 300 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika