Javni Pozivi

99SUB-OB22 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (99SUB-OB22)
Datum objave: 20.05.2022
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stavbah na območju Mestne občine Celje, ki je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 67/18 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščena v razred največje obremenjenosti in ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

 • A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
 • F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • G – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
 • H – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 • I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.
Rok za prijavo:

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno, po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 99SUB-OB22" in obvezne priloge, ki so za vsak ukrep navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 70/2022, 4/2023, 69/2023, 121/2023, 22/2024, 43/2024, 44/2024)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/20, ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za določene ukrepe se zagotavljajo tudi na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 79.000.000 EUR, pri čemer je 54.000.000 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije, 15.000.000 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe pa je namenjenih spodbujanju novih naložb rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb.

 

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja v stavbi z več posameznimi deli, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali,
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali,
 • ožji družinski član lastnika nepremičnine, stavbe ali stanovanja v stavbi z več posameznmi deli, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali,
 • najemnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja v stavbi z več posameznmi deli, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Nepremičnina, stavba oziroma stanovanje v v stavbi z več posameznmi deli, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti/solasti fizične osebe/oseb.

Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni morebitni lastnik, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, stavbe oziroma stanovanja, na katerem se izvaja naložba, ter za izvedbo naložbe pridobiti njihovo pisno soglasje, ki ga mora na poziv Eko sklada predložiti. Vlagatelj s podpisom Izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil njihovo soglasje.


Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • do 30 % priznanih stroškov naložbe (ukrep A),
 • od 20 % do 60 % priznanih stroškov naložbe (ukrep B),
 • do 20 % priznanih stroškov naložbe (ukrep C, E, F, G, H, I),
 • do 50 % priznanih stroškov naložbe (ukrep D).

V primeru, da vlagatelj z isto vlogo kandidira za najmanj 3 ukrepe (od A do I), ki so bili izvedeni v isti starejši stavbi, je upravičen do višje nepovratne finančne spodbude (največ do skupaj 30 % priznanih stroškov naložbe).

Podrobnosti glede višine nepovratne finančne spodbude so za posamezen ukrep opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika