Javni Pozivi

29SUB-OB15 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (29SUB-OB15)
Datum objave: 24.04.2015
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet in namen javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije, v okviru naslednjih ukrepov:

 • A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 • B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,
 • C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
 • E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
 • F - toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
 • H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
 • I - gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • J - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • K - nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu.
Rok za prijavo:

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Vloga za ukrepe A-H je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga" in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30
Dokumentacija:

<link file:2519 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

 

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2015028-pdf external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 28/2015 - Razglasni del, stran 796)
<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2015098-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 98/2015 - Razglasni del, stran 2204)
<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2016018-pdf _blank external-link-new-window>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 18/2016 - Razglasni del, stran 515)

 

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="41" external-link-new-window>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada 

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 14 mio EUR.

 

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu


Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena;
 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvi alineji te točke, z njegovim pisnim soglasjem;
 • najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke I in K sodeluje fizična oseba, ki je:

 • prvi kupec pasivne oziroma skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanjske enote v obnovljeni pasivni oziroma skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi (v nadaljevanju: kupec);
 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) kupca, opredeljenega v prvi alineji drugega odstavka te točke, z njegovim pisnim soglasjem.


Višina nepovratne finančne spodbude


Višina nepovratne finančne spodbude je za posamezen ukrep opredeljena v polnem besedilu javnega poziva.

 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika