Javni Pozivi

30SUB-OB15 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (30SUB-OB15)
Datum objave: 24.04.2015
Datum zaključka: 12. 08. 2016
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet in namen javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitost večstanovanjskih stavb (t. j. stavb s tremi in več stanovanji) na območju Republike Slovenije v okviru naslednjih ukrepov:

  • A - toplotna izolacija fasade,
  • B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.
Rok za prijavo:

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav: Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11 in 40/12 – ZUJF), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb.

Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga" in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30
Dokumentacija:

<link file:2520 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

 

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2015028-pdf external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 28/2015 - Razglasni del, stran 805)
<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2015098-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 98/2015 - Razglasni del, stran 2204)
<link http: uradni-list.si _pdf ra r2016054-pdf _blank external-link-new-window>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 54/2016 - razglasni del, stran 1847)

 

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="43" external-link-new-window>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 8 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
  • etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
  • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
  • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastor, vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvih dveh alinejah te točke, z njegovim pisnim soglasjem;
  • najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

 

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude je za posamezen ukrep opredeljena v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika