hurricane research paper obituary writing service online pharmacy business plan anatomical numbers homework sheet help our voices essays in culture ethnicity and communication online english thesis phd admissions dissertation en philosophie mthode

Javni Pozivi

33SUB-OB15 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti starejših stanovanjskih stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka (33SUB-OB15)
Datum objave: 05.06.2015
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet in namen javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe starejših stanovanjskih stavb, katerih namen je poleg zmanjšanja rabe energije tudi zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 na območjih Republike Slovenije – na območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje, ki so uvrščena v razred največje obremenjenosti, in za katere je Vlada Republike Slovenije izdala odlok o načrtu za kakovost zraka (v nadaljevanju: območja s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka), v okviru naslednjih ukrepov:

 • A - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
 • B – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
 • C – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
 • D – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • E – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
 • F – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v starejši stanovanjski stavbi,
 • G – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe.
Rok za prijavo:

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Vloga za ukrepe A-F je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga" in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega poziva

 

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 39/2015 - Razglasni del, stran 1075

 

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada 

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4 mio EUR.

 

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu


Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena;
 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvi alineji te točke, z njegovim pisnim soglasjem;
 • najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Višina nepovratne finančne spodbude


Višina nepovratne finančne spodbude je za posamezen ukrep opredeljena v polnem besedilu javnega poziva.

 

Nazaj

© 2012 - 2020 Portal Energetika