Javni Pozivi

37SUB-OB16 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (37SUB-OB16)
Datum objave: 04.03.2016
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka v okviru naslednjih ukrepov:

 • A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi;
 • B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
 • C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
 • D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije;
 • E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi;
 • F - toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi;
 • H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi;
 • I - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • J - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • K - nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Vloga za ukrepe A - H je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 37SUB-OB16" in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:3318 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016026-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 18/2016 - Razglasni del, stran 515)

Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 26/206 - Razglasni del, stran 845)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-37sub-ob16-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stanovanjskih-stavb-ob-241917 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 29/2017 - Razglasni del, stran 1493)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-37sub-ob16-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stanovanjskih-stavb-ob-319117 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 56/2017 - Razglasni del, stran 2457)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="67" _blank external-link-new-window>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev: Skupna višina sredstev znaša 22.800.000 EUR, pri čemer je:

 • 1.800.000 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v ukrep vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ali toplotne črpalke v starejših stanovanjskih stavbah na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka ter kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja,
 • 3.000.000 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe je namenjenih nekaterim ostalim s tem javnim pozivom določenim ukrepom pri obnovi starejših stanovanjskih stavb na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

 

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
 • najemnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz razdelka I ali K 1. točke javnega poziva sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:

 • prvi kupec skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu;
 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) kupca opredeljenega v prejšnji alineji, z njegovim pisnim soglasjem.

 

 

Višina nepovratne finančne spodbude


Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • do 20 % priznanih stroškov naložbe (ukrep A, B, C, D, E, F, G, H) oz. do 50 % priznanih stroškov naložbe na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (ukrep B, C, D, E, F, G, H);
 • do 30 % priznanih stroškov naložbe (ukrep I);
 • do 50 % priznanih stroškov naložbe (ukrep J);
 • od 30 % do 50 % priznanih stroškov naložbe (ukrep U).

Podrobnosti glede višine nepovratne finančne spodbude so za posamezen ukrep opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika