Javni Pozivi

54SUB-OB17 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (54SUB-OB17)
Datum objave: 13.10.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov:

 • A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi;
 • B - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
 • C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
 • D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja;
 • E - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi;
 • F - toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi;
 • H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi;
 • I - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe;
 • J - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • K - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • L - nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.
Rok za prijavo:

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 54SUB-OB17" in obvezne priloge, ki so za vsak ukrep navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:9259 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-54sub-ob17-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stanovanjskih-stavb-ob-319417 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 56/2017 - Razglasni del, stran 2547)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-54sub-ob17-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stanovanjskih-stavb-ob-232818 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 39/2018 - Razglasni del, stran 1362)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-54sub-ob17-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stanovanjskih-stavb-ob-269618 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 57/2018 - Razglasni del, stran 1765)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-54sub-ob17-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stanovanjskih-stavb-ob-350918 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 84/2018 - Razglasni del, stran 2670)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-54sub-ob17-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stanovanjskih-stavb-ob-210919 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 30/2019 - Razglasni del, stran 990)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-54sub-ob17-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stanovanjskih-stavb-st--35430-52017-6-ob-232719 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 36/2019 - Razglasni del, stran 1283)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="128">Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 56,5 mio EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za določene ukrepe se zagotavljajo tudi na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
 • najemnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz razdelka J ali L 1. točke javnega poziva sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:

 • prvi kupec skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi;
 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) kupca opredeljenega v prejšnji alineji, z njegovim pisnim soglasjem.


Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • do 20 % priznanih stroškov naložbe (ukrep A, E, F, G, H) ;
 • od 20 %  do 60 % priznanih stroškov naložbe (ukrep B),
 • od 20 % do 50 % priznanih stroškov naložbe (ukrep C, D),
 • do 50 % priznanih stroškov naložbe (ukrep I);
 • do 30 % priznanih stroškov naložbe (ukrep J);
 • do 50 % priznanih stroškov naložbe (ukrep K);
 • od 100 do 150 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja (ukrep L).

V primeru, da vlagatelj z isto vlogo kandidira za najmanj 3 ukrepe (od A do I), ki bodo izvedeni v isti starejši stanovanjski stavbi, je upravičen do višje nepovratne finančne spodbude.

Podrobnosti glede višine nepovratne finančne spodbude so za posamezen ukrep opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.


Rok za zaključek naložbe

Rok za zaključek naložbe za ukrepe od A do I je 9 (devet) mesecev, za ukrepe J, K in L pa  24 (štiriindvajset) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Če je vlagatelj z odločbo pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov od A do I v isti starejši stanovanjski stavbi, je rok za zaključek naložbe 18 (osemnajst) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika