Javni Pozivi

7SUB-OB11 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (7SUB-OB11)
Datum objave: 31.12.2010
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2011.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe za izvedbo naslednjih ukrepov:

  • A- toplotna izolacija fasade pri obnovi večstanovanjske stavbe (najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK),
  • B - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi večstanovanjske stavbe (najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK),
  • C - vgradnja naprave na centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije ( (izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %),
  •  D - vgradnja ternostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov,
  • E - sistem delitve stroškov za toploto.
Rok za prijavo:


Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2011 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2011.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo.

Odpiranje prijav:


Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko sklad ekosklad@ekosklad.si01/ 241 48 30 ali 36
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi objava_jp_7sub-ob11.pdf _blank>Polno besedilo javnega poziva

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2010110.pdf _blank>Razpis  (Ur.l. RS, št. 110/2010- Razglasni del, stran 3270)

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi djp_7sub-ob11.pdf _blank>Vloga za prijavo z navodili

<link http: www.ekosklad.si html razpisi _blank>Podobnejše informacije na spletni strani Ekosklada

Višina sredstev: 2 mio EUR
Drugi podatki:

 

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu:

Do nepovratne finančne spodbude je upravičen investitor, ki je fizična oseba in je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi v Republiki Sloveniji. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe.

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki, etažni lastniki ali najemniki stanovanjskih enot oziroma poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso upravičeni do nepovratne finančne spodbude, čeprav so udeleženi pri financiranju naložbe.Višina nepovratne finančne spodbude:
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe. Podrobnosti za posamezni ukrep so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika