Javni Pozivi

13SUB-OB12 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (13SUB-OB12)
Datum objave: 30.12.2011
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe za izvedbo naslednjih ukrepov:

  • A - toplotna izolacija fasade (najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK),
  • B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru (najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK),
  • C - vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije (minimalno grelno število od 3,4 do 5,2 glede na tip toplotne črpalke),
  • D - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012.

 

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, ki jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo.

Odpiranje prijav:

Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-36 vsak dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Polno besedilo javnega poziva

 

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2011109.pdf _blank>Razpis  (Ur.l. RS, št. 109/2011- Razglasni del, stran 3062)

 

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Vloga za prijavo – elektronska oblika dokumentacije, ki jo natisnete sami in je enakovredna tiskani!

 

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi seznam_kn.pdf _blank>Seznam ustreznih kurilnih naprav (zadnja sprememba 10.4.2012)

 

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi seznam_tc.pdf _blank>Seznam ustreznih toplotnih črpalk (zadnja sprememba 10.4.2012)

 

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi seznam_fasadni_sistemi.pdf _blank>Seznam ustreznih fasadnih sistemov (zadnja sprememba 12.3.2012)

 

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi cenik_pregleda_tc.pdf _blank>Cenik pregleda dokumentacije o toplotnih črpalkah oziroma ustreznosti dokumentacije o tehničnih karakteristikah

 

<link http: www.ekosklad.si html razpisi _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Ekosklada 

Višina sredstev: 2,5 mio EUR
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu:
Do nepovratne finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe.

 

Višina nepovratne finančne spodbude:
Višina nepovratne finančne spodbude je za posamezen ukrep opredeljena v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika