Javni Pozivi

24SUB-OB14 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (24SUB-OB14)
Datum objave: 28.02.2014
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2014.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe za izvedbo naslednjih ukrepov:

 • A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 • B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,
 • C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • D - priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
 • E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
 • F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 • H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
 • I - gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovita obnova starejše stanovanjske stavbe,
 • J - nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.


Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo.

Odpiranje prijav:

Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241 48 61/70 ali 72 vsak del.dan med 9. in 12. uro/
Dokumentacija:

<link http: www.ekosklad.si dl r _blank>Polno besedilo javnega poziva

 

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2014015-pdf _blank>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 15/2014 - Razglasni del, stran 627)

 

<link http: www.ekosklad.si html razpisi _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada 

 

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2014035-pdf _blank>Obvestilo o delnem zaključku javnega poziva (Ur. l. RS, št. 35/2014 - Razglasni del, stran 1318)


<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2014050.pdf _blank>Obvestilo o popolnem zaključku javnega poziva (Ur. l. RS, št. 50/2014 - Razglasni del, stran 1624)

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15,0 mio EUR,  pri čemer je do 5,0 mio EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih določenim naložbam na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. Višina sredstev za gradnjo ali nakup novih pasivnih oziroma skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb (ukrep I.a) ter za nakup stanovanj v večstanovanjskih stavbah, zgrajenih v pasivnem oziroma skoraj ničenergijskem razredu, je omejena in znaša 700.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu


Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena,
 • ožji družinski član lastnika z njegovim pisnim dovoljenjem,
 • najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika.

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke I ali J sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:

 • prvi kupec pasivne oziroma skoraj nič energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v pasivni oz.skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi,
 • ožji družinski član kupca z njegovim pisnim dovoljenjem.


Višina nepovratne finančne spodbude


Višina nepovratne finančne spodbude je za posamezen ukrep opredeljena v polnem besedilu javnega poziva.


Ovestilo o delnem zaključku (maj 2014)


Javni poziv je zaključen za:

 • ukrep I.a - gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in
 • ukrep J - nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika