Javni Pozivi

25SUB-OB14 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (25SUB-OB14)
Datum objave: 28.02.2014
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2014
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe za izvedbo naslednjih ukrepov:

  • A - toplotna izolacija fasade,
  • B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
  • C - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
  • D - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo.

Odpiranje prijav:

Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-36 vsak dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link http: www.ekosklad.si dl r _blank>Polno besedilo javnega poziva

 

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2014015-pdf _blank>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 15/2014 - Razglasni del, stran 637)

 

<link http: www.ekosklad.si html razpisi _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

 
<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2014050.pdf _blank>Obvestilo o delnem zaključku javnega poziva (Ur. l. RS, št. 38/2014 - Razglasni del, stran 1368)


<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2014050.pdf _blank>Obvestilo o popolnem zaključku javnega poziva (Ur. l. RS, št. 50/2014 - Razglasni del, stran 1624)

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6,0 mio EUR, pri čemer je do 2,5 mio EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih določenim naložbam na območjih, ki bodo izvedene na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Do nepovratne finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe.

 


Višina nepovratne finančne spodbude


Višina nepovratne finančne spodbude je za posamezen ukrep opredeljena v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika