Javni Pozivi

48SUB-SKOB17 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb (48SUB-SKOB17)
Datum objave: 09.06.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah v lasti lastnikov, solastnikov ali etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb (tj. stavb s tremi ali več stanovanji) na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost večstanovanjskih stavb ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare oziroma starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo, in sicer:

  • s kurilno napravo na lesno biomaso;
  • z ogrevalno toplotno črpalko;
  • s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih.

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo zamenjave stare kurilne naprave oziroma starih kurilnih naprav s kurilno napravo na lesno biomaso ali z ogrevalno toplotno črpalko na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 48SUB-SKOB17 in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 29/2017, 100/2021, 151/2022, 69/2023)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.000.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in lastnik, solastnik ali etažni lastnik skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe, ki je predmet naložbe, in je hkrati tudi lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je priklopljena na to skupno kotlovnico. Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičen tudi najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, če je fizična oseba in če nastopa kot investitor naložbe v skupno kotlovnico namesto lastnika, solastnika ali etažnega lastnika skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe in lastnika, solastnika ali etažnega lastnika stanovanja v večstanovanjski stavbi na podlagi medsebojne pogodbe.

Med upravičene osebe po tem javnem pozivu ne sodijo tiste fizične osebe, ki so sicer lastniki, solastniki ali etažni lastniki skupne kotlovnice, ki je predmet naložbe, niso pa lastniki, solastniki ali etažni lastniki (ali najemniki) stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je priklopljena na skupno kotlovnico.


Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.

Nepovratna finančna spodbuda za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi s skupno kotlovnico, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči. 

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika