Javni Pozivi

73SUB-sNESOB19 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe (73SUB-sNESOB19)
Datum objave: 07.06.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Skoraj nič-energijske stavbe
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj nič-energijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito obnovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali obnovljenih skoraj nič-energijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovitejše energetske obnove starejših stanovanjskih stavb. Zmanjšanje potrebne energije za njihovo delovanje je zagotovljeno z ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter višajo kakovost bivalnega okolja, obenem pa imajo zaradi celovitega pristopa k načrtovanju in kakovostne gradnje daljši življenjski cikel.

Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude, razen v primeru nakupa stavbe oziroma stanovanja, in sicer:

 • A – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • B – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • C – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.
Rok za prijavo:

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.

Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. V primeru novogradnje ali celovite obnove stavbe mora biti vloga oddana pred pričetkom gradnje, tj. izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. V primeru nakupa že zgrajene stavbe ali nakupa stanovanja kupec vlogo odda po sklenitvi prodajne pogodbe. Kupec nedokončane stavbe mora vlogo oddati pred pričetkom izvajanja del, ki jih bo izvedel za dokončanje naložbe.

Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži izpolnjen obrazec Vloga "73SUB-sNESOB19" in obvezne priloge v tiskani obliki, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega poziva

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 36/2019, 78/2020, 3/2021)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kot vlagatelj kandidira vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • družinski član lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz razdelka A in C javnega poziva sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:

 • prvi kupec skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi;
 • družinski član kupca, opredeljenega v prejšnji alineji.

Stanovanjska stavba oziroma stanovanje, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti najkasneje ob izplačilu nepovratne finančne spodbude v izključni lasti fizične osebe. Lastništvo predmetne stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.

Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni vsi morebitni lastniki, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil vsa potrebna soglasja.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • od 65 EUR do 135 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe (ukrep A),
 • od 170 EUR do 200 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe (ukrep B),
 • od 100 EUR do 150 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja (ukrep C).

Podrobnosti glede višine nepovratne finančne spodbude so za posamezen ukrep opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe po tem javnem pozivu je 24 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika