Javni Pozivi

105SUB-sNESOB23 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (105SUB-sNESOB23)
Datum objave: 13.10.2023
Datum zaključka: Do porabe objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Skoraj nič-energijske stavbe
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v ukrepa na območju Republike Slovenije:

  1. Gradnja ali nakup nove skoraj ničenergijske enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo in sistem za učinkovito rabo vodnih virov v stavbi (v nadaljnjem besedilu: sNES+ novogradnja) ter
  2. Celovita skoraj ničenergijska prenova starejše enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: sNES+ prenova)

Pravica do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu se dodeli le za nove naložbe v gradnjo ali prenovo enostanovanjske ali dvostanovanjske sNES+ stavbe, ki so se pričele izvajati po 1. januarju 2023.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne navezave na domače obnovljive vire v kombinaciji z visoko učinkovitimi sNES+ stavbami s čim višjo stopnjo samooskrbe z električno energijo ter z učinkovito rabo vodnih virov v stavbah s sodobnim sistemom za zbiranje in distribucijo deževnice.

Rok za prijavo:

Vlagatelj lahko vloži vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga.

Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva.

Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 106/2023)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Do spodbude po tem javnem pozivu, razen za ukrep v nakup sNES+ novogradnje, je upravičena vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

  • lastnik/solastnik/skupni lastnik nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva,
  • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva,
  • družinski član lastnika ali imetnika stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep.

Do spodbude za novo naložbo v nakup sNES+ novogradnje po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba, ki je prvi kupec nove enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe.

Če gre za skupnostno samooskrbo, mora biti vlagatelj hkrati investitor v naložbo za skupnostno samooskrbo z električno energijo in lastnik/solastnik naprave.

Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo seznanjeni vsi morebitni lastniki/solastniki/skupni lastniki nepremičnine, ter za potrebe izvedbe naložbe pridobiti vsa potrebna soglasja.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  • od 90 EUR do 170 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe (ukrep A: sNES+ novogradnja),
  • od 220 EUR do 250 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe (ukrep B: sNES+ prenova),

Podrobnosti glede višine nepovratne finančne spodbude so za posamezen ukrep opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe po javnem pozivu je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika