Javni Pozivi

89SUB-sNESOB21 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (89SUB-sNESOB21)
Datum objave: 31.12.2021
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Skoraj nič-energijske stavbe
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije. Če je predmet spodbude nova naložba v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb ali celovita skoraj ničenergijska prenova starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb, ki so večnamenske, se spodbuda dodeli le v deležu, ki se nanaša na stanovanjski del stavbe.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovite skoraj ničenergijske prenove starejših stanovanjskih stavb. Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter višajo kakovost bivalnega okolja, obenem pa imajo zaradi celovitega pristopa k načrtovanju in kakovostne gradnje daljši življenjski cikel in nizek ogljični odtis.

Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude ali so se začeli izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva, in sicer:

 • A – gradnja ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • B – skoraj ničenergijska prenova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • C – nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi.
Rok za prijavo:

Vlagatelji lahko oddajo vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj odda pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.

Vloga je oddana pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva.

Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 209/2021, 56/2022, 166/2022)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kot vlagatelj kandidira vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • družinski član lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

 Do spodbude za nakup stavbe ali stanovanja v okviru ukrepov A in C javnega poziva je upravičen le vlagatelj, ki je:

 • prvi kupec nove eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali prenovljeni tri- in večstanovanjski stavbi;
 • družinski član prvega kupca nepremičnine.

Stanovanjska stavba oziroma stanovanje, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti najkasneje ob izplačilu nepovratne finančne spodbude v izključni lasti fizične/ih oseb/e. Lastništvo se preveri z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.

Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni vsi morebitni lastniki in solastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil vsa potrebna soglasja.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • od 75 EUR do 150 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe (ukrep A),
 • od 190 EUR do 220 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe (ukrep B),
 • od 100 EUR do 150 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja (ukrep C).

Podrobnosti glede višine nepovratne finančne spodbude so za posamezen ukrep opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe po tem javnem pozivu je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika