Javni Pozivi

50SUB-AVPO17 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (50SUB-AVPO17)
Datum objave: 20.10.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa v občinah, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je z nakupom novih avtobusov širiti oziroma vzpostaviti nove avtobusne linije javnega mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih avtobusnih linijah javnega mestnega potniškega prometa zamenjati zastarele avtobuse z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi avtobusi z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev.

Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:

  • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2;
  • nakup novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in);
  • nakup novega vozila na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP).
Rok za prijavo:

Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagateljiu se uporablja postopek, določen  z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:9275 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-50sub-avpo17-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-nakup-novih-avtobusov-za-izvajanje-javnega-mestnega-potniskega-prometa-na-obmocjih-obcin-s-sprejetim-odlokom-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-ob-324417 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 58/2017 - Razglasni del, stran 2548)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-50sub-avpo17-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-nakup-novih-avtobusov-za-izvajanje-javnega-mestnega-potniskega-prometa-na-obmocjih-obcin-s-sprejetim-odlokom-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-ob-233118 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 39/2018 - Razglasni del, stran 1363)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-50sub-avpo17-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-nakup-novih-avtobusov-za-izvajanje-javnega-potniskega-prometa-na-obmocjih-obcin-s-sprejetim-odlokom-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-st--35430-42017-3-ob-345018 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 82/2018 - Razglasni del, stran 2509)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="129" _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 5.800.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa vozil za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa.

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 50SUB-AVPO17 in obvezne priloge. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

  • 300.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2;
  • 250.000 EUR za posamezno novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in);
  • 200.000 EUR za posamezno novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP).

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe v energetsko prenovo stavbe je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.

 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika