Javni Pozivi

60SUB-KVLS17 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka (60SUB-KVLS17)
Datum objave: 22.12.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih komunalnih vozil v občinah, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je z nakupom novih komunalnih vozil zamenjati zastarela komunalna vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi komunalnimi vozili znižati raven hrupa.

Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:

 • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2 ali novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) kategorije N1 ali N2;
 • nakup novega vozila na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1 ali N2;
 • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2ali novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na plinski pogon kategorije L5e, L6e ali L7e.
Rok za prijavo:

Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav: Postopek obravnave vlog

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l.. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:9361 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-60sub-kvls17-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-nakup-novih-komunalnih-vozil-na-obmocjih-obcin-s-sprejetim-odlokom-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-ob-365617 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 75/2017 - Razglasni del, stran 3034)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-60sub-kvls17-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-nakup-novih-komunalnih-vozil-na-obmocjih-obcin-s-sprejetim-odlokom-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-ob-221219 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št.34/2019 - Razglasni del, stran 1127)


<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="139">Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1,0 mio EUR.  

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018.

Drugi podatki:

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 60SUB-KVLS17" in obvezne priloge, ki so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa komunalnih vozil (občine vlagateljice):

 • Mestna občina Celje,
 • Občina Hrastnik,
 • Mestna občina Kranj,
 • Mestna občina Ljubljana,
 • Mestna občina Maribor,
 • Mestna občina Murska Sobota
 • Mestna občina Novo mesto,
 • Občina Trbovlje in
 • Občina Zagorje ob Savi.

Občine vlagateljice morajo imeti sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih komunalnih vozil in morajo zagotoviti, da bodo vozila uporabljena za namen, določen z javnim pozivom.


Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

 • 300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2 ali novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) kategorije N1 ali N2;
 • 200.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1 ali N2;
 • 100.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2, novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) ali novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) kategorije L5e, L6e ali L7e.


Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika