Javni Pozivi

68SUB-KV19 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (68SUB-KV19)
Datum objave: 24.05.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Komunalna vozila
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih komunalnih vozil v občinah, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je z nakupom novih komunalnih vozil zamenjati zastarela komunalna vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi komunalnimi vozili znižati raven hrupa.

Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:

 • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2 ali novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) kategorije N1, N2 ali N3;
 • nakup novega vozila na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1, N2 ali N3;
 • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2 ali novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na plinski pogon kategorije L5e, L6e ali L7e;
 • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2, namenjenega vzdrževanju javnih površin.
Rok za prijavo:

Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do porabe razpisanih sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l.. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega poziva

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 34/2019 - Razglasni del, stran 1127)

Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 75/2020 - Razglasni del, stran 1101)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 900.000 EUR.  

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018.
 

Drugi podatki:

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 68SUB-KV19" in obvezne priloge, ki so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa vozil (občine vlagateljice):

 • Mestna občina Celje,
 • Občina Hrastnik,
 • Mestna občina Kranj,
 • Mestna občina Ljubljana,
 • aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in občina Miklavž na Dravskem polju),
 • Mestna občina Murska Sobota
 • Mestna občina Novo mesto,
 • Občina Trbovlje in
 • Občina Zagorje ob Savi.

Občine vlagateljice morajo imeti sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil in morajo zagotoviti, da bodo vozila uporabljena za namen, določen z javnim pozivom.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

 • 300.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2 ali novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) kategorije N1, N2 ali N3;
 • 200.000 EUR za posamezno novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1, N2 ali N3;
 • 100.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2, novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) ali novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) kategorije L5e, L6e ali L7e.
 • 100.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2, namenjeno vzdrževanju javnih površin.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika