Javni Pozivi

42SUB-AVPO16 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (42SUB-AVPO16)
Datum objave: 07.10.2016
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil, namenjenih mestnemu linijskemu prevozu v občinah, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka, Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.


Cilj nakupa novih vozil po tem javnem pozivu je zamenjati zastarele avtobuse z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi avtobusi z nizkimi emisijami delcev ter s sodobnimi avtobusi povečati število prepeljanih potnikov v mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev na območjih preseganj.

Rok za prijavo:

Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.


Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga z vsemi obveznimi prilogami".

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude občini vlagateljici se uporablja postopek, določen  z Zakonom o splošnem upravnem postopku, v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko sklad, j.s.ekosklad@ekosklad.si01/241 48 2001/241 48 60
Dokumentacija:

<link file:4164 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016063-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 63/2016 - Razglasni del, stran 2174)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-42sub-avpo16-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-nakup-novih-vozil-za-javni-potniski-promet-na-obmocjih-obcin-s-sprejetim-odlokom-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-st--35430-52016-2-ob-300117 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 50/2017 - Razglasni del, stran 2232)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="95" _blank external-link-new-window>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.800.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

 • 150.000,00 EUR za posamezno dizelsko in bencinsko vozilo;
 • 200.000,00 EUR za posamezno vozilo na plinski, električni ali hibridni pogon.
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa avtobusov za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza (občine vlagateljice):

 • Mestna občina Celje,
 • Občina Hrastnik,
 • Mestna občina Kranj,
 • Mestna občina Ljubljana,
 • Mestna občina Maribor,
 • Mestna občina Murska Sobota
 • Mestna občina Novo Mesto,
 • Občina Trbovlje,
 • Občina Zagorje ob Savi.

Občine vlagateljice morajo imeti sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil – avtobusov in morajo zagotoviti, da bodo vozila uporabljena za namen, določen z javnim pozivom.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika