Javni Pozivi

70SUB-PP19 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov (70SUB-PP19)
Datum objave: 24.05.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Javni potniški promet
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage.

Namen javnega poziva je z nakupom novih vozil širiti oziroma vzpostaviti nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa oziroma na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa zamenjati zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi vozili znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem mestnem in medkrajevnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev.

Namen javnega poziva je spodbuditi tudi trajnostno mobilnost obiskovalcev, prebivalcev in zaposlenih ter tako omejiti intenzivnost in množičnost obiska zavarovanega območja z individualnimi motorni vozili. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:

  • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2;
  • nakup novega vozila na vodik, brez emisij CO2.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je popolna vloga. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne  pomoči upravičeni osebi se uporablja postopek, določen  z  Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega poziva

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 34/2019 - Razglasni del, stran 1129)

Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 75/2020 - Razglasni del, stran 1101)


Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada 

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša skupaj za vse občine 10,0 mio EUR, od tega bo najmanj 2,0 mio EUR namenjenih občinam, ki imajo določen delež ozemlja v zavarovanem območju, najmanj 2,0 mio EUR pa občinam, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Drugi podatki:

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 70SUB-PP19" in obvezne priloge, ki so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

  • 300.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2;
  • 500.000 EUR za posamezno novo vozilo na vodik, brez emisij CO2.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika