Javni Pozivi

88SUB-PPŠ21 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (88SUB-PPŠ21)
Datum objave: 17.12.2021
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Javni potniški promet
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev.

Namen javnega poziva je z nakupom novih vozil širiti oziroma vzpostaviti nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozov zamenjati zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev. Poleg tega je namen s sodobnimi vozili znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev. Skupni učinek je manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja. Novo vozilo pomeni vozilo, ki bo kupljeno s strani občine kot prve lastnice po oddaji vloge na javni poziv.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:

  • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2;
  • nakup novega vozila na vodik, brez emisij CO2.

 Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za nakup novih vozil naslednjih kategorij:

  • M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika  (npr. kombi),
  • M2,
  • M3, in/ali
  • vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus) ali nadgradnjami z najmanj enim ali največ tremi priklopniki (npr. cestni turistični vlak),

ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma bodo na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega  potniškega prometa ali šolskih prevozih nova vozila nadomestila obstoječa vozila namenjena javnemu ali medkrajevnemu potniškemu prometu ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO IV in nižje ali bodo namenjena za prevoz potnikov in njihove prtljage.

Kategorije vozil so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV, 75/17 – ZMV-1 in nasl.), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Ur. l. RS, št. 75/17, 92/20 – ZPrCP-E in nasl.). Morebitna nadgradnja vozil mora biti namenjena javnemu prevozu potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let).

Rok za prijavo:

Občina lahko odda vlogo na ta javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga. Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 88SUB-PPŠ21" in vse obvezne priloge.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen  z  Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, 175/20 - ZIUOPPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 196/2021, 108/2022)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7.000.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratni finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.

Drugi podatki:

Upravičene občine za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % priznanih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

  • 350.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2;
  • 500.000 EUR za posamezno novo vozilo na vodik, brez emisij CO2.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika