Javni Pozivi

109SUB-PPŠ23 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (109SUB-PPŠ23)
Datum objave: 28.07.2023
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Javni potniški promet
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v nakup okolju prijaznih novih vozil za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev.

Namen javnega poziva je spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil zaradi širitve oziroma vzpostavitve novih linij javnega prometa ali šolskih prevozov ali zamenjave obstoječih zastarelih vozil z visokimi izpusti delcev PM10 z okolju prijaznimi vozili na linijah javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov.

Po tem javnem pozivu se šteje, da je vozilo okolju prijazno, če je:

  • na električni pogon, brez emisij CO2 na izpustu ali
  • na vodik, brez emisij CO2 na izpustu.

Šteje se, da je vozilo novo, če bo kupljeno s strani občine kot prve lastnice po oddaji vloge na ta javni poziv in bo prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji na ime občine.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za nakup novih vozil naslednjih kategorij:

  • M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika  (npr. kombi),
  • M2,
  • M3, in/ali
  • vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus) ali nadgradnjami z najmanj enim ali največ tremi priklopniki (npr. cestni turistični vlak),

ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma bodo na obstoječih linijah javnega prometa ali šolskih prevozih nova vozila nadomestila obstoječa vozila v lasti občine, namenjena javnemu prometu ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO II in nižje.

Kategorije vozil so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV, 75/17 – ZMV-1 in nasl.), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Ur. l. RS, št. 75/17, 92/20 – ZPrCP-E in nasl.). Morebitna nadgradnja vozil mora biti namenjena javnemu prevozu potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let).

Rok za prijavo:

Občina lahko odda vlogo na ta javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga. Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 109SUB-PPŠ23" in vse obvezne priloge.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, 175/20 - ZIUOPPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-2 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 82/2023, 89/2023)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10.000.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratni finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80% upravičenih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

  • 600.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2 na izpustu;
  • 760.000 EUR za posamezno novo vozilo na vodik, brez emisij CO2 na izpustu.
Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika