Javni Pozivi

116SUB-PPŠ24 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (116SUB-PPŠ24)
Datum objave: 24.05.2024
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Javni potniški promet
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v nakup okolju prijaznih novih vozil za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev.

Namen javnega poziva je spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil zaradi širitve oziroma vzpostavitve novih linij javnega prometa ali šolskih prevozov ali zamenjave obstoječih zastarelih vozil z visokimi izpusti delcev PM10 z okolju prijaznimi vozili na linijah javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov.

Po tem javnem pozivu se šteje, da je vozilo okolju prijazno, če je:

  • na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu ali
  • na vodik brez emisij CO2 na izpustu.

Za novo vozilo po tem javnem pozivu se šteje vozilo, ki ga bo občina kupila po oddaji vloge na ta javni poziv in bo prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji na njeno ime.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za nakup novih vozil naslednjih kategorij:

  • M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika  (npr. kombi),
  • M2,
  • M3, in/ali
  • vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus).

ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma bodo na obstoječih linijah javnega prometa ali šolskih prevozih nadomestila obstoječa vozila, namenjena javnemu prometu ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO III in nižje.

Kategorije vozil so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09 in nasl.), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Ur. l. RS, št. 75/17 in nasl.).

Nizkopodni mestni avtobusi, ki so predmet nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu, morajo vsebovati klančino (rampo) za invalidske in otroške vozičke ter mehanizem za njihovo pritrditev, da je potnikom z zmanjšano zmožnostjo gibanja, uporabnikom invalidskega vozička in potnikom z otroškim vozičkom omogočen varen vstop, vožnja ter izstop iz avtobusa. Prostor za uporabnike invalidskih in otroških vozičkov mora biti ustrezno označen.

Rok za prijavo:

Občina lahko vloži vlogo na ta javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme v času veljavnosti javnega poziva.

Vloga je popolna, ko občina predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 116SUB-PPŠ24" in vse obvezne priloge.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude Eko sklad smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 43/2024)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 30.000.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratni finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023 - 2026.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo za načrtovani nakup sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet sofinanciranja. Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki bodo po oddaji vloge na ta javni poziv kupile okolju prijazno/a novo/a vozilo/a, s katerim/i bodo:

  • razširile oziroma vzpostavile nove linije javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov ali
  • zamenjale obstoječa zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10, namenjena za javni potniški promet ali šolski prevoz.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80% upravičenih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

  • 600.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
  • 760.000 EUR za posamezno novo vozilo na vodik brez emisij CO2 na izpustu.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika