Javni Pozivi

61SUB-LSKI19 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (61SUB-LSKI19)
Datum objave: 22.03.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Trajnostna mobilnost
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Naložbe bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka v mestih, boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti.

V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa:

  • gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav ter
  • sisteme izposoje javnih koles. 
Rok za prijavo:

Občine se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do porabe razpisanih sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače. 

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega poziva

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 17/2019, 3/2021)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada  

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.200.000 EUR. Od tega znaša višina nepovratnih finančnih spodbud za ukrep vzpostavitve sistema izposoje javnih koles največ 1.500.000 EUR.

Drugi podatki:

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 61SUB-LSKI19 in zahtevane priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Upravičene osebe
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so občine, ki so investitorke v naložbe kolesarske infrastrukture in imajo sprejeto "Celostno prometno strategijo", za naložbe uvedbe sistema izposoje javnih koles pa tudi sprejet "Odlok o načrtu za kakovost zraka".

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 90 % priznanih stroškov naložbe skladno z omejitvami, navedenimi v dokumentaciji javnega poziva.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 24 mesecev od sklenitve pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude. 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika