Javni Pozivi

40SUB-LS16 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (40SUB-LS16)
Datum objave: 15.04.2016
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb na območju Republike Slovenije v lasti občin z naslednjo enotno klasifikacijo objektov:

  • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
  • 12620 Muzeji in knjižnice;
  • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
  • 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
  • 12650 Stavbe za šport.

Namen javnega poziva je spodbujanje gradnje novih stavb z visoko energijsko učinkovitostjo in zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 40SUB-LS16" in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:3426 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016028-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 28/2016 - Razglasni del, stran 881)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-40sub-ls16-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-nove-nalozbe-v-gradnjo-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-ob-196417 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 18/2017 - Razglasni del, stran 1000)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-40sub-ls16-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-nove-nalozbe-v-gradnjo-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-ob-319017 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 56/2017 - Razglasni del, stran 2457)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-40sub-ls16-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-nove-nalozbe-v-gradnjo-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-ob-324217 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziv (Ur. l. RS, št. 58/2017 - Razglasni del, stran 2548)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="79" _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene občine za kandidiranje na javnem pozivu


Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka občina, ki je investitorka in:

  • lastnica ali solastnica nepremičnine s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine;
  • imetnica stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva.


Višina nepovratne finančne spodbude


Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbo s Qh <= 6 kWh/m3a in je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno – izolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina spodbude znaša od 240 do 400 EUR/m2 glede na skupino stvabe in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe. Podrobnosti so opredeljene v polnem besedilu javnega razpisa.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika