Javni Pozivi

53SUB-EVPOL17 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih Natura 2000 (53SUB-EVPOL17)
Datum objave: 24.11.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Občina vlagateljica, ki ima delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih, lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih polnilnih postaj. Nova polnilna postaja pomeni polnilno postajo, ki je kupljena s strani občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji vloge na javni poziv. Ob oddaji vloge polnilna postaja, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljena.

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za polnilne postaje, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Ur. l. RS, št. 41/17).

Rok za prijavo:

Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 53SUB-EVPOL17 in obvezne priloge.

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude občini vlagateljici se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 66/2017, 41/2018)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 800.000 EUR. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018.

 

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih (Triglavski narodni park, regijski in krajinski parki), kar bo Eko sklad preveril v uradni evidenci <link gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx _blank external-link-new-window "Opens internal link in current window">Atlas okolja</link> in <link www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx _blank external-link-new-window "Opens internal link in current window">Naravovarstvenega atlasa</link>, in ki s polnilnimi postajami, sofinanciranimi na podlagi tega javnega poziva, upravljajo same ali jih pogodbeno oddajo v komercialni najem upravljavcu zavarovanega območja (občine vlagateljice).

Polnilna postaja mora biti postavljena na območju občine vlagateljice. Občine vlagateljice morajo zagotoviti pogoje za vzpostavitev polnilne postaje za električna vozila, in sicer:

  • izgradnjo priključno merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
  • 2 parkirna prostora za polnjenje dveh vozil hkrati;
  • ustrezno talno označbo, vključno s prometnim znakom.


Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo.

Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa nove polnilne postaje brez DDV.


Dodatne zahteve in pogoji

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu  so objavljene v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika