Javni Pozivi

44SUB-EVPOL16 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih Natura 2000 (44SUB-EVPOL16)
Datum objave: 18.11.2016
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za polnilne postaje, za katere so izpolnjeni vsi spodaj navedeni tehnični pogoji:

 • vodoodporno (IP53), antivandalsko ohišje;
 • AC polnilna postaja z vsaj 1 x 7-polno vtičnico (IEC 62196, Type2, Mode 3) in vsaj eno šuko vtičnico s skupno močjo do 22kW in/ali DC kombinirana polnilna postaja CCS + ChaDemo s skupno močjo do 22kW;
 • polnilna postaja naj ne zaklepa vtikača kabla v postaji med polnjenjem;
 • ročni, uporabniku dosegljivi »reset« (ponastavitev) polnilne postaje v primeru izpada;
 • delovanje po principu priključi in polni brez identifikacije;
 • možnost kasnejše nadgradnje postaje s števcem porabe ter sistemom za plačevanje s plačilnimi karticami, telefonskim plačevanjem ali drugim ustreznim načinom plačila polnjenja.
Rok za prijavo:

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.


Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.


Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 44SUB-EVPOL16 in obvezne priloge.

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude občini vlagateljici se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladekosklad@ekosklad.si01/ 241 48 2001/ 241 48 60
Dokumentacija:

<link http: uradni-list.si _pdf ra r2016072-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 72/2016 - Razglasni del, stran 2522)

 

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2017009.pdf _blank external-link-new-window>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, šz. 9/2017 - Razglasni del, stran 452)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="105" _blank external-link-new-window>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000 EUR.


Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo.i karticami, telefonskim plačevanjem ali drugim ustreznim načinom plačila polnjenja.


Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa nove polnilne postaje brez DDV. Priznani stroški ne vključujejo stroškov ukrepov, ki jih mora zagotoviti občina vlagateljica, kot na primer:

 • priključnega merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
 • parkirnih prostorov za polnjenje vozil;
 • ustreznih talnih označb, vključno s prometnim znakom.
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih (Triglavski narodni park, regijski in krajinski parki), kar bo Eko sklad preveril v uradni evidenci Atlas okolja, in ki s polnilnimi postajami, sofinanciranimi na podlagi tega javnega poziva, upravljajo same ali jih pogodbeno oddajo v komercialni najem upravljavcu zavarovanega območja (občine vlagateljice).


Dodatne zahteve in pogoji:

 • polnilna postaja mora biti postavljena na območju občine vlagateljice;
 • občine vlagateljice morajo zagotoviti pogoje za vzpostavitev polnilne postaje za električna vozila;
 • naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
 • občina vlagateljica lahko z eno vlogo kandidira za nakup več polnilnih postaj, ki so predmet tega javnega poziva;
 • nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup polnilne postaje že dodeljena spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14);
 • občina vlagateljica je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb, namenjenem občinam.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika