Javni Pozivi

49SUB-SOOB17 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za za naprave za samooskrbo z električno energijo (49SUB-SOOB17)
Datum objave: 14.04.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in ki imajo nazivno električno moč največ 11 kVA. Nova naložba je naložba, ki se bo začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ima uporabno dovoljenje po 1. ali 3. točki prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15). Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 1/16).

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 49SUB-SOOB17" in vse obvezne priloge.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:8969 download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-49sub-soob17-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektricno-energijo-ob-196617 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 18/2017 - Razglasni del, stran 1000)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-49sub-soob17-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektricno-energijo-st--0143-22018-ob-262218 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 53/2018 - Razglasni del, stran 1663)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-49sub-soob17-nepovratne-financne-spodbude-obcanom-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektricno-energijo-st--35430-32017-6-ob-232619 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 36/2019 - Razglasni del, stran 1283)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="113" _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 8,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene občine za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine;
  • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva;
  • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
  • najemnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.


Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 11 kVA nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika