Javni Pozivi

66SUB-EVPO19 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (66SUB-EVPO19)
Datum objave: 17.05.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:

 • nakup novega vozila na električni pogon;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:

 • nakup novega vozila na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A;
 • v električno vozilo predelana vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika. Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz pozivne dokumentacije.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je popolna vloga. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.

Postopek obravnave vlog

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne  pomoči upravičeni osebi se uporablja postopek, določen  z  Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

<link file:10790 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-66sub-evpo19-nepovratne-financne-spodbude-pravnim-osebam-za-elektricna-vozila-ob-213819 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 32/2019 - Razglasni del, stran 1071)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-66sub-evpo19-nepovratne-financne-spodbude-pravnim-osebam-za-elektricna-vozila-ob-368719 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 80/2019 - Razglasni del, stran 2741)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-66sub-evpo19-nepovratne-financne-spodbude-pravnim-osebam-za-elektricna-vozila-ob-167320 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 21/2020 - Razglasni del, stran 829)

<link https: www.ekosklad.si gospodarstvo pridobite-spodbudo objava javni-poziv-66sub-evpo19-2 _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.300.0000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

  • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki niso družbe v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, št.  5/17);
  • druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
  • samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Sloveniji;
  • pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

  Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne pomoči, če ima neporavnane zapadle finančne obveznosti do Eko sklada.


  Dodatne zahteve in pogoji:

  • predmet nepovratne finančne pomoči je samo nova naložba;
  • vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne pomoči;
  • vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo;
  • vlagatelj lahko z vlogo kandidira za nepovratno finančno spodbudo za največ 50 vozil naenkrat (nakup ali predelava vozil);
  • nepovratna finančna pomoč ne more biti dodeljena, če je bila za ukrep že dodeljena pomoč s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/14);
  • vlagatelj  je  poleg  nepovratne  finančne pomoči po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, če izpolnjuje vse pogoje obeh javnih pozivov.


  Višina nepovratne finančne spodbude
  Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ:

  • 7.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
  • 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
  • 2.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
  • 2.000 EUR za nakup novega priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
  • 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
  • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
  • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;
  • 200 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-A.
   Nazaj

   © 2012 - 2024 Portal Energetika