Javni Pozivi

85SUB-EVPO20 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (85SUB-EVPO20)
Datum objave: 11.12.2020
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz dokumentacije javnega poziva.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oz. do dodelitve vseh sredstev. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga na predpisanem obrazcu in vse obvezne priloge. Vloga se odda za že izvedeno naložbo.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne  pomoči upravičeni osebi se uporablja postopek, določen  z  Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 184/2020, 100/2021, 3/2022)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite pa se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.500.000 EUR.
 

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • lokalne skupnosti;
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Dodatne zahteve in pogoji:

 • predmet finančne spodbude je naložba v nakup novega vozila ali predelavo vozila;
 • naložba, za katero bo dodeljena finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
 • naložba, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, je bila izvedena v času od dne 1. 11. 2020 do dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.;
 • upravičena oseba lahko z vlogo kandidira za nepovratna sredstva za največ 20 vozil naenkrat (nakup ali predelava vozil), upravičena oseba lahko na tem javnem pozivu odda več vlog;
 • za pridobitev nepovratne finančne spodbude veljajo za vlagatelje (razen za pravne osebe javnega prava v delu, ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«;
 • vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti ali zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude (razen, če po prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu postane lastnik vozila);
 • nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) in iz sredstev državnega proračuna.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ:

 • 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 3.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
 • 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
 • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 • 750 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
 • 300 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika