Javni Pozivi

ZERO500 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb (ZERO500)
Datum objave: 03.07.2020
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.12.2020.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Energetska revščina
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom, ki bivajo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki, za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za investicije v ukrepe, ki pred podpisom Tripartitne pogodbe med med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s. še ne smejo biti izvedene, in sicer za naslednje ukrepe:

 • toplotno izolacijo strehe in/ali stropa;
 • toplotno izolacijo fasade;
 • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;
 • zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije;
 • zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko;
 • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Javni poziv predstavlja pilotni poziv v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500, ki se financira iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada in se bo izvajal do leta 2023.

Javni poziv se izvaja v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«, na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodna energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« in specifičnega cilja »Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«.

Rok za prijavo:

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev, vendar ne kasneje kot 31. 12. 2020. V primeru razdelitve oziroma prerazporeditve razpisanih sredstev pred zadnjim dnem za oddajo vloge bo zaključek javnega poziva objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjeno osnovno Vloga in zahtevane priloge.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladzero500@ekosklad.si01/241-48-44 vsak delovnik med 9. in 14. uro
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 93/2020, 180/2020, 26/2022)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev po tem javnem pozivu je 960.000 EUR. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni, zlasti v skladu s spremembami proračuna Republike Slovenije ter proračunskih zmogljivosti pristojnega Ministrstva za infrastrukturo.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo v okviru proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike za leto 2020, 2021 in 2022, in sicer:

 • PP160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU (85 %) in
 • PP160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba (15 %).
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu 
Na javni poziv lahko kandidira vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
 • ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala;
 • je bil zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
 • je vlagatelj sam ali skupaj z enim oziroma več družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi CSD, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oziroma dvostanovanjske stavbe ali etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo izvedel projekt. V primeru, da vlagatelj ni (so)lastnik stavbe, je ta pogoj izpolnjen tudi, če je en oz. več družinskih članov skupaj, ki so z vlagateljem navedeni v Odločbi CSD, (so)lastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni (so)lastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo investicija izvedla.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati stavba, kjer se bo projekt izvajal
Predmet nepovratne finančne spodbude je eno- ali dvostanovanjska stavba oziroma stanovanje v dvostanovanjski stavbi, zgrajeni pred 31. 12. 1967 :

 • ki je upoštevana v priloženi odločbi Centra za socialno delo (CSD) o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka;
 • je legalna in se lahko uporablja.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za predmetne stavbe, ki imajo izvedene prizidave ali nadzidave stavbe po 31. 12. 1967, če je bila pridobljena upravna odločba, ki izkazuje legalnost gradnje prizidave oziroma nadzidave in je bila izdana pred oddajo vloge na ta javni poziv.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 100 % upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV. Točna višina nepovratne finančne spodbude se določi s tripartitnimi pogodbami, in sicer na podlagi predračuna/ov za izbrani ukrep ali kombinacijo ukrepov, ki ga/jih vlagatelj, po izdani odločbi skladno s tem javnim pozivom predloži Eko skladu.

Ostali pogoji

Tehnični pogoji ukrepov, za katere se lahko dodeli nepovratna finančna spodbuda, dodatne zahteve in pogoji za prijavo ter pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika