essay custom writing stony brook mfa creative writing research papers of mechanical engineering help with computer science homework writing dissertation conclusions and recommendations black writing paper custom essay discount code custom dissertation writing services johannesburg

Javni Pozivi

36SUB-SOCOB15 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (36SUB-SOCOB15)
Datum objave: 31.12.2015
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socilano šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

 

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdna goriva v stanovanjskih stavbah z:

  • A - novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje,
  • B - novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.
Rok za prijavo:

Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

 

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in vse zahtevene obvezne priloge iz prijavne dokumentacije.


Postopek obravnave vlog

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 - ZZelP-J) ne plačuje.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega poziva

 

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 107/2015 - Razglasni del, stran 2266)

Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 15/2016 - Razglasni del, stran 442)

Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 15/2016 - Razglasni del, stran 2169)

Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 66/2017 - Razglasni del, stran 2823)

Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in socialno šibek občan ter živi na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ter kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja (v nadaljevanju: upravičena oseba).Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč.

 

 

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • Ukrep A: od 4000 do 8000 EUR,
  • Ukrep B: do 2000 EUR.

Podrobnosti so opredeljene v celotni dokumentaciji javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2020 Portal Energetika