Javni Pozivi

36SUB-SOCOB15 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (36SUB-SOCOB15)
Datum objave: 31.12.2015
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socilano šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

 

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdna goriva v stanovanjskih stavbah z:

  • A - novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje,
  • B - novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.
Rok za prijavo:

Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

 

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in vse zahtevene obvezne priloge iz prijavne dokumentacije.


Postopek obravnave vlog

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 - ZZelP-J) ne plačuje.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30
Dokumentacija:

<link file:3135 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

 

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2015107-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 107/2015 - Razglasni del, stran 2266)

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016015-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 15/2016 - Razglasni del, stran 442)

<link http: uradni-list.si _pdf ra r2016063-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 15/2016 - Razglasni del, stran 2169)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-36sub-socob15-nepovratne-financne-spodbude-socialno-sibkim-obcanom-za-zamenjavo-starih-kurilnih-naprav-na-trdna-goriva-z-novimi-kurilnimi-napravami-na-lesno-biomaso-v-stanovanjskih-stavbah-na-obmocjih-obcin-s-sprejetim-odlokom-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-st--35430-92015-4-ob-346617 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 66/2017 - Razglasni del, stran 2823)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="59" _blank external-link-new-window>Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in socialno šibek občan ter živi na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ter kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja (v nadaljevanju: upravičena oseba).Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč.

 

 

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • Ukrep A: od 4000 do 8000 EUR,
  • Ukrep B: do 2000 EUR.

Podrobnosti so opredeljene v celotni dokumentaciji javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika