Javni Pozivi

59SUB-SOCOB17 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (59SUB-SOCOB17)
Datum objave: 24.11.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socilano šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le na tistih območjih zgoraj navedenih občin, kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja, in sicer za nove naložbe, ki se bodo začele izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu.

Namen javnega poziva je zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka ter rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih stavbah skladno s Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe na območjih občin s sprejetimi Odloki o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdna goriva v stanovanjskih stavbah z:

 • A - novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje,
 • B - novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.
Rok za prijavo:

Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in naslednje obvezne priloge iz pozivne dokumentacije.


Postopek obravnave vlog

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ne plačuje.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30
Dokumentacija:

<link file:9320 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-59sub-socob17-nepovratne-financne-spodbude-socialno-sibkim-obcanom-za-zamenjavo-starih-kurilnih-naprav-na-trdna-goriva-z-novimi-kurilnimi-napravami-na-lesno-biomaso-v-stanovanjskih-stavbah-na-obmocjih-obcin-s-sprejetim-odlokom-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-ob-346517 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 66/2017 - Razglasni del, stran 2825)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-59ob17-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcanov-ob-362517 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 72/2017  - Razglasni del, stran 2937)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-59sub-socob17-nepovratne-financne-spodbude-socialno-sibkim-obcanom-za-zamenjavo-starih-kurilnih-naprav-na-trdna-goriva-z-novimi-kurilnimi-napravami-na-lesno-biomaso-v-stanovanjskih-stavbah-na-obmocjih-obcin-s-sprejetim-odlokom-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-ob-213419 _blank external-link-new-window internal link in current>Obvestilo o zaključku javnega poziva (Ur. l. RS, št. 32/2019 - Razglasni del, stran 1068)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="134" _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je socialno šibek občan in bo investitor v naložbo na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ter, kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.

Socialno šibek občan je:

 • lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč;
 • državljan Republike Slovenije, ki je najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, pri čemer je lastnik navedene stanovanjske enote občina, in v kateri ima najemnik stalno prebivališče ali dovoljenje za stalno bivanje; v primerih teh najemnikov se mora občina zavezati, da v roku treh let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude ne bo prodala stanovanjske enote, za katero je bila le-ta izplačana. Izjava, na kateri občina poda zavezo, je obvezna priloga vloge;
 • lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere.

 

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • Ukrep A:
  • 8.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na polena, sekance in kombinirano kurjavo, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;
  • 6.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na pelete, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;
  • 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin).
 • Ukep B:
  • 2.000 EUR za enosobno kurilno napravo.


Dodatne zahteve in pogoji za prijavo na poziv ter zahtevani kriteriji, katerim morajo ustrezati kurilne naprave, so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika