Javni Pozivi

69SUB-SOCOB19 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (69SUB-SOCOB19)
Datum objave: 17.05.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socilano šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije.

Na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Namen javnega poziva je z zamenjavo starih kurilnih naprav zmanjšati prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka ter povečati rabo obnovljivih virov energije in energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave v stanovanjskih stavbah z:

 • A – novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja,
 • B – novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.
Rok za prijavo:

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge iz pozivne dokumentacije.


Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 32/2019, 108/2020, 51/2021, 51/2021)

Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2,5 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki bo investitor v naložbo in:

 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • je v času oddaje vloge upravičena do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
 • je:
  • lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi ali pa je lastnik, solastnik ali etažni lastnik stavbe ali stanovanja član gospodinjstva, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, oziroma
  • najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija ali pa je najemnik član gospodinjstva, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Vlagatelj ima prijavljeno stalno prebivališče ali ima dovoljenje za stalno bivanje na naslovu, kjer bo izvedena naložba. Občina ali Republika Slovenija se zaveže, da v roku treh let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo prodala stanovanjske enote.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • Ukrep A:
  • 8.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na polena, sekance in kombinirano kurjavo);
  • 6.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na pelete).
 • Ukep B:
  • 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin);
  • 2.000 EUR za vse ostale enosobne kurilne naprave.

Dodatne zahteve in pogoji za prijavo na poziv ter zahtevani kriteriji, katerim morajo ustrezati kurilne naprave, so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika