Javni Pozivi

52SUB-JS17 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja (52SUB-JS17)
Datum objave: 22.12.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Energetska prenova javnih stavb
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za obnovo starejših stavb oziroma delov stavb v lasti občin, javnim visokošolskim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in ministrstvom za obnovo starejših stavb v lasti Republike Slovenije, ki bodo izvedene na ozemlju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah, ki so v lasti občin, javnih visokošolskih zavodov in Republike Slovenije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude še niso zaključeni:

 • A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
 • B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
 • C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
 • D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,
 • E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
 • H – vgradnja sprejemnikov sončne energije,
 • I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
 • J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 • K – optimizacija sistema ogrevanja. 
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav: Postopek obravnave vlog

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l.. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:9360 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-52sub-js17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stavb-v-lasti-javnega-sektorja-ob-365517 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 75/2017 - Razglasni del, stran 3026)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-52sub-js17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stavb-v-lasti-javnega-sektorja-ob-350818 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 84/2018 - Razglasni del, stran 2669)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-52sub-js17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-vecje-energijske-ucinkovitosti-stavb-v-lasti-javnega-sektorja-ob-246919 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 39/2019 - Razglasni del, stran 1430)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="138" _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7,0 mio EUR. 

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva

Drugi podatki:

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 52SUB-JS17" in obvezne priloge, ki so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Upravičene osebe
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so:

 • občine, ki so investitorke v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v lasti občin;
 • javni visokošolski zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • ministrstva, ki so investitorji v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v lasti Republike Slovenije;

s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe. 


Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezne ukrepe znaša 25 % priznanih stroškov naložbe brez DDV.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika