Javni Pozivi

43SUB-MORS16 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (43SUB-MORS16)
Datum objave: 07.10.2016
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Energetska prenova javnih stavb
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja, zgrajenih na območju Republike Slovenije, ki so namenjene občasnemu bivanju, nastanitvi ali poslovni dejavnosti, so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju MORS. Stanovanjske enote v večstanovanjskih stavbah niso predmet tega javnega poziva. Na javnem pozivu lahko sodeluje le Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.

Rok za prijavo:

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude občini vlagateljici se uporablja postopek, določen  z Zakonom o splošnem upravnem postopku, v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko sklad, j.s.ekosklad@ekosklad.si01/241 48 2001/241 48 60
Dokumentacija:

<link file:8768 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016063-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 63/2016 - Razglasni del, stran 2171)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-43sub-mors16-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-energetsko-prenovo-stavb-javnega-sektorja-v-lasti-republike-slovenije-in-v-upravljanju-ministrstva-za-obrambo-republike-slovenije-ob-324317 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št, 58/2017 - stran 2548)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="97" _blank external-link-new-window>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma posameznega ukrepa naložbe v energetsko prenovo stavbe. Upravičeni stroški naložbe so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI, april 2016). Stroški in izdatki, za katere je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada ali spodbuda iz kateregakoli drugega vira, ne spadajo med upravičene stroške naložbe. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo stroški ukrepov, ki so bili izvedeni pred oddajo vloge na javni poziv.

Drugi podatki:

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 43SUB-MORS16 s podatki o vlagatelju in stavbi in obvezne priloge:

  • kopijo gradbenega dovoljenja, če je potrebno;
  • energetski pregled;
  • investicijsko dokumentacijo;
  • predračune/ponudbe izvajalcev posameznih ukrepov za izvedbo naložbe v energetsko prenovo stavbe s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme;
  • projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij;
  • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za obstoječe in prenovljeno stanje (tiskani izpis in datoteki v elektronski obliki);
  • izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju potrebne energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava);
  • dokazila za posamezne ukrepe, ki so predmet naložbe v energetsko prenovo stavbe:
  • dokazila o že izvedenih ukrepih, ki so del naložbe v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, in so bili izvedeni pred oddajo vloge;
  • fotografije obstoječe stavbe, posameznih delov stavbe in že vgrajene toplotne izolacije.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika