Javni Pozivi

58SUB-MORS17 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (58SUB-MORS17)
Datum objave: 20.10.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Energetska prenova javnih stavb
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (MORS) za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja, zgrajenih na območju Republike Slovenije, ki so namenjene občasnemu bivanju, nastanitvi ali poslovni dejavnosti, so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju MORS. Stanovanjske enote v večstanovanjskih stavbah niso predmet tega javnega poziva. Na javnem pozivu lahko sodeluje le MORS.

Naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, vključuje izvedbo ukrepov v stavbi kot celoti in zajema vse njene stavbne elemente, ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje. Naložba v energetsko prenovo stavbe vključuje ukrepe na zunanjem ovoju stavbe, ogrevanju in hlajenju, sistemu prezračevanja, pripravi tople sanitarne vode in razsvetljavi.

Rok za prijavo:

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagateljiu se uporablja postopek, določen  z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:9274 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-58sub-mors17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-energetsko-prenovo-stavb-javnega-sektorja-v-lasti-republike-slovenije-in-v-upravljanju-ministrstva-za-obrambo-republike-slovenije-ob-324617 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 58/2017 - Razglasni del, stran 2554)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-58sub-mors17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-energetsko-prenovo-stavb-javnega-sektorja-v-lasti-republike-slovenije-in-v-upravljanju-ministrstva-za-obrambo-republike-slovenije-st--35430-82017-2-ob-314519 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 61/2019 - Razglasni del, stran 2116)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="131" _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.00.000,00 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Drugi podatki:

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 58SUB-MORS17 s podatki o vlagatelju in stavbi ter obvezne priloge. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina nepovratne finančne spodbude in upravičeni stroški naložbe
Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma posameznega ukrepa naložbe v energetsko prenovo stavbe. Upravičeni stroški naložbe so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI, marec 2017). Stroški in izdatki, za katere je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada ali spodbuda iz kateregakoli drugega vira, ne spadajo med upravičene stroške naložbe. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo stroški ukrepov, ki so bili izvedeni pred oddajo vloge na javni poziv.

Rok za zaključek naložbe

Rok za zaključek naložbe v energetsko prenovo stavbe je 36 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika