Javni Pozivi

56SUB-LSRS17 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (56SUB-LSRS17)
Datum objave: 20.10.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin in ministrstvom za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti Republike Slovenije, in sicer na območju Republike Slovenije z naslednjo enotno klasifikacijo objektov:

  • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
  • 12620 Muzeji in knjižnice;
  • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
  • 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
  • 12650 Stavbe za šport.

Namen javnega poziva je spodbujanje gradnje novih stavb splošnega družbenega pomena z visoko energijsko učinkovitostjo in zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagateljiu se uporablja postopek, določen  z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:9276 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-56sub-lsrs17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-gradnjo-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-ob-324517 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 58/2017 - Razglasni del, stran 2550)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-56sub-lsrs17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-gradnjo-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-ob-233018 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 39/2018 - Razglasni del, stran 1363)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-56sub-lsrs17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-gradnjo-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-ob-211219 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 30/2019 - Razglasni del, stran 990)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-56sub-lsrs17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-gradnjo-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-ob-247019 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 39/2019 - Razglasni del, stran 1430)


<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="130" _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 25.000.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so:

  • občine, ki so investitorke v naložbo gradnje skoraj nič-energijske stavbe, ki je v lasti občine;
  • ministrstva, ki so investitorji v naložbo gradnje skoraj nič-energijske stavbe, ki je v lasti Republike Slovenije;

s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.

 

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 56SUB-LSRS17 in obvezne priloge. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina nepovratne finančne spodbude

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbo s Qh <= 6 kWh/m3a in je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno – izolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina spodbude znaša od 240 do 400 EUR/m2 glede na skupino stvabe in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe. Podrobnosti so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe v energetsko prenovo stavbe je 36 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika