Javni Pozivi

72SUB-sNESLS19 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (72SUB-sNESLS19)
Datum objave: 21.06.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin na območju Republike Slovenije, z naslednjo enotno klasifikacijo objektov:

  • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
  • 12620 Muzeji, arhvi in knjižnice;
  • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
  • 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
  • 12650 Stavbe za šport.

Namen javnega poziva je spodbujanje gradnje novih stavb splošnega družbenega pomena z visoko energijsko učinkovitostjo in zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagateljiu se uporablja postopek, določen  z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega poziva

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 39/2019 - Razglasni del, stran 1431)

Delni zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 54/2020 -  Razglasni del, stran 954)

Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 75/2020 - Razglasni del, stran 1101)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 17,0 mio EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v gradnjo lesenih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z vgrajenimi izolacijskimi materiali naravnega izvora in lesenim zunanjim stavbnim pohištvom (I. skupina opredeljena v točki 3. c javnega poziva) se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so občine, ki so investitorke v naložbo gradnje skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena, ki je v lasti občine.

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 72SUB-sNESLS19" in obvezne priloge. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe iz izračuna PHPP, načina gradnje in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju ter glede na neto ogrevano in prezračevano površino stavbe, opredeljeno v PZI. Nepovratna finančna spodbuda lahko znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe. Višina spodbude znaša od 240 do 400 EUR/m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe. Podrobnosti so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 36 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika