Javni Pozivi

41SUB-OBPO16 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (41SUB-OBPO16)
Datum objave: 12.08.2016
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, tj. stavbah s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije v okviru naslednjih ukrepov:

 • A - toplotna izolacija fasade,
 • B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
 • C - optimizacija sistema ogrevanja,
 • D - obsežna energetska obnova.
Rok za prijavo:

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11 in 40/12 – ZUJF), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb.

Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga" in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:3956 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

<link http: uradni-list.si _pdf ra r2016054-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 54/2016 - Razglasni del, stran 1847)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-41sub-obpo16-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-skupne-nalozbe-vecje-energijske-ucinkovitosti-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-st-0143-22018-ob-262118 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 53/2018 - Razglasni del, stran 1663)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-41sub-obpo16-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-skupne-nalozbe-vecje-energijske-ucinkovitosti-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-ob-211319 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 30/2019 - Razglasni del, stran 990)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-41sub-obpo16-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-skupne-nalozbe-vecje-energijske-ucinkovitosti-starejsih-vecstanovanjskih-stavb-ob-226619 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 35/2019- Razglasni del, stran 1223)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="91">Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 16,7 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
 
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • etažni lastnik ali solastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:

 • lastniki ali solastniki večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • etažni lastniki ali solastniki stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • najemniki stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

 

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • do 20 % priznanih stroškov naložbe, kadar gre za izvedbo zgolj posameznega ukrepa A, B ali C;
 • do 30 % priznanih stroškov naložbe, kadar gre za izvedbo dveh ukrepov hkrati (A in hkrati C ali B in hkrati C);
 • do 40 % priznanih stroškov naložbe, kadar ge za izvedbo ukrepa D.
 • do 100 % priznanih stroškov naložbe za izvedbo kateregakoli ukrepa (samo za socialno šibkega občana v višini njegovega pridadajočega deleža financiranja naložbe)

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezen ukrep ter priznani stroški naložbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva. 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika