Javni Pozivi

110SUB-OBPO23 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (110SUB-OBPO23)
Datum objave: 04.08.2023
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet spodbude po javnem pozivu je nova skupna naložba, ki se bo izvedla v starejši stavbi s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije in, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv, in sicer:

 1. toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,
 2. toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/ podstrešju,
 3. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
 4. optimizacija sistema ogrevanja.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. 

Rok za prijavo:

Vlogo na tem javnem pozivu v imenu in za račun upravičenih oseb lahko vloži le upravnik ali skupni pooblaščenec vseh upravičenih oseb. Pooblaščenec vlogo z vsemi prilogami vloži v elektronski obliki, brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vlagatelja mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Če vloge s prilogami v elektronski obliki ne more vložiti, jo lahko vloži tudi v fizični obliki, in sicer jo lahko pošlje na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si, osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s.; Bleiweisova cesta 30; 1000 Ljubljana.

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno in pravilno oddana ter popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 110SUB-OBPO23, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne priloge

Dodatne zahteve in pogoji so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude pooblaščencu se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 86/2023, 22/2024)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik/etažni lastnik/solastnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
 • lizingojemalec posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika/etažnega lastnika.

 Upravičene osebe so tudi:

 • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • do 20% priznanih stroškov naložbe, kadar gre za izvedbo posameznega ukrepa A, B, C ali D;
 • do 30% priznanih stroškov naložbe, kadar gre za hkratno izvedbo treh ali več ukrepov;
 • do 100% priznanih stroškov naložbe za izvedbo kateregakoli ukrepa (za prejemnike socialne pomoči ali varstvenega dodatka v višini njegovega pridadajočega deleža financiranja naložbe).

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezen ukrep ter priznani stroški naložbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva. 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika