Javni Pozivi

102SUB-OPN22 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih (102SUB-OPN22)
Datum objave: 23.12.2022
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Vozila in infrastruktura trajnostne mobilnosti
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za okoljske naložbe nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2019/2144 o homologaciji za pnevmatike, Uredbi (EU) 2020/740 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre in Uredbi o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur.  RS, št. 63/09, 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2)), ki so bile kupljene in nameščene od 1. 10. 2022 dalje pri vozilih za cestni promet:

  • kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t,
  • kategorij N3,
  • kategorij M3 (razen na prednjih oseh vozil kategorije M3),
  • kategorij O3,
  • kategorij O4.

Namen javnega poziva je povečati gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov s spodbujanjem nakupa obnovljenih pnevmatik z namenom zagotavljanja prihrankov energije ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu. Z obnavljanjem pnevmatik se podaljša njihova življenjska doba, kar prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje porabe naravnih virov. Posledično se bo zaradi večje uporabe obnovljenih pnevmatik zmanjšala količina odpadnih pnevmatik ter uporaba surovin in novih materialov, kar bo manj obremenjevalo okolje.

Rok za prijavo:

Podjetje se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.

Obvezno prilogo "Seznam vozil z nameščenimi pnevmatikami 102SUB-OPN22" pa mora podjetje elektronsko izpolniti in poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga.

Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen ter podpisan obrazec "Vloga 102SUB-OPN22" v izvirniku in vse obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, 175/20 - ZIUOPPDVE in 3/22 – ZDeb), v kolikor ZVO-2 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-40 in 01/241-48-65/
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 161/2022, 79/2023)

Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 600.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratni finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki imajo v času nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, ter v času oddaje vloge, registrirano vozilo na ime vlagatelja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z drugim odstavkom 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 131/2006 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno s prvim odstavkom 32.a člena ZPCP-2 za vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:

  • cestni tovorni promet,
  • mestni in primestni kopenski potniški promet,
  • medkrajevni in drug cestni potniški promet.

Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evidence.

Dodatne zahteve in pogoji:

  • osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga
  • za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za podjetja pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 60 EUR za posamezno obnovljeno pnevmatiko, ki je nameščena na vozilo.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika