Javni Pozivi

77SUB-PN19 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (77SUB-PN19)
Datum objave: 22.11.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Vozila in infrastruktura trajnostne mobilnosti
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji za pnevmatike), ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet:

 • kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t
 • kategorij N3,
 • kategorij M3,
 • kategorij O3,
 • kategorij O4.

Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je popolna vloga. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne  pomoči upravičeni osebi se uporablja postopek, določen  z  Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 69/2019, 134/2020)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.500.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje vloge registrirano vozilo na ime vlagatelja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno z 32.a členom ZPCP-2 z vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:

 • cestni tovorni promet,
 • mestni in primestni kopenski potniški promet,
 • medkrajevni in drug cestni potniški promet.

Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evidence.

Dodatne zahteve in pogoji:

 • osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga
 • za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za podjetja pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 35 EUR za posamezno pnevmatiko, ki je nameščena na vozilo. Največje možno število pnevmatik, ki se lahko namestijo na vozilo, znaša za:

 • kategorijo N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t – do 6 pnevmatik,
 • kategorijo N3 – do 12 pnevmatik,
 • kategorijo O3 – do 6 pnevmatik,
 • kategorijo O4 – do 12 pnevmatik,
 • kategorijo M3 – do 6 pnevmatik.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika