Javni Pozivi

94SUB-PN21 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (94SUB-PN21)
Datum objave: 17.12.2021
Datum zaključka: Do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Vozila in infrastruktura trajnostne mobilnosti
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik na lestvici energijskega razreda A in B, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji za pnevmatike), ki so bile kupljene od vključno dne 1. 6. 2021 dalje in nameščene od 1. 10. 2021 dalje pri vozilih za cestni promet:

  • kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t
  • kategorij N3,
  • kategorij M3,
  • kategorij O3,
  • kategorij O4.

Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil s spodbujanjem nakupa trajnejših in varnejših pnevmatik z velikim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu.

Rok za prijavo:

Podjetje se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Podjetje vloži pisno vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Obvezno prilogo "Seznam vozil z nameščenimi pnevmatikami 94SUB-PN21" pa mora podjetje elektronsko izpolniti in poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga.

Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloga je popolna, ko podjetej predloži v celoti izpolnjen ter podpisan obrazec "Vloga 94SUB-PN21" v izvirniku in vse obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen  z  Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, 175/20 - ZIUOPPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-40 in 01/241-48-65/
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 196/2021, 161/2022, 54/2023)

Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.400.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratni finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje vloge registrirano vozilo na ime podjetja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno z 32.a členom ZPCP-2 z vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:

  • cestni tovorni promet,
  • mestni in primestni kopenski potniški promet,
  • medkrajevni in drug cestni potniški promet.

Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evidence.

Dodatne zahteve in pogoji:

  • osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga
  • za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za podjetja pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 100 EUR za posamezno pnevmatiko, ki je nameščena na vozilo.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika