Javni Pozivi

103SUB-SOG22 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavbs tremi ali več posameznimi deli (103SUB-SOG22)
Datum objave: 30.12.2022
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim. Kot posamezen del stavbe se ne šteje npr. klet, pralnica, hodnik, stopnišče, kurilnica, itd.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Starejše stavbe so tiste stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. 7. 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta.

Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba ogrevanja starejših stavb s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv, in sicer:

  • A -  vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
  • B -  vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
  • C -  vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
  • D -  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.
Rok za prijavo:

Pooblaščenec upravičenih oseb se lahko prijavi na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Pooblaščenec vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno, po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 1. 1. 2023 do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu RS.

Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 103SUB-SOG22" in obvezne priloge, ki so za vsak ukrep navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-36 ponedeljek, sreda in petek med 12:00 in 14:00
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 166/2022)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/20, ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik/etažni lastnik/solastnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
  • imetnik stavbne pravice na stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
  • ožji družinski član lastnika ali solastnika/etažnega lastnika/solastnika stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (po tem javnem pozivu se šteje za ožjega družinskega člana: zakonec, otroci, starši, brati, sestre, stari starši, vnuki) ali
  • najemnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Upravičene osebe so tudi:

  • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Vlogo na tem javnem pozivu v imenu in za račun upravičenih oseb lahko vloži le skupni pooblaščenec vseh upravičenih oseb, ki ima za vložitev take vloge od upravičenih oseb ustrezno pooblastilo.

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratnih sredstev znaša 20 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za prejemnike socialne pomoči določena v obsegu 100 % upravičenih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe.

Če stavba, kjer bo naložba izvedena, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Ur. l. RS, št. 52/2010 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v primeru, da je vlagatelj fizična oseba, ki ima v tej nepremičnini stalno prebivališče, ali pravna oseba, ki ima v tej nepremičnini sedež, v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika